3 สิ่งสำคัญ ของโครงสร้างระบบไฮดรอลิก ​

ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฮดรอลิก

โครงสร้างภายในของระบบไฮดรอลิก สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนของตัวสร้างกำลัง (Power Supply Section) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฮดรอลิก โดยพลังงานกลที่ได้มาจากเครื่องต้นกำลังทางไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ อุปกรณ์ที่มีใช้กันในส่วนของตัวสร้างกำลัง รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ได้แก่
– ถังน้ำมันไฮดรอลิก, ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิก
-มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องยนต์
– ปั๊มไฮดรอลิกชนิดต่างๆ เป็นต้น

ส่วนของตัวควบคุมทำงาน (Power Control section) เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกในท่อภายใต้ความดันให้เป็นไปตามสภาพงานที่ต้องการทำงาน อุปกรณ์ที่มีใช้กันในส่วนของตัวควบคุมทำงาน ได้แก่
– วาล์วควบคุมทิศทางการไหลชนิดต่างๆ
– วาล์วควบคุมความดันชนิดต่างๆ
– วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดต่างๆ

ส่วนของตัวขับเคลื่อน (Drive section) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับพลังงานไฮดรอลิก มาแปลงให้เป็นงานรูปพลังงานกล เพื่อทำงานตามที่ออกแบบ อุปกรณ์ที่มีใช้กันในส่วนของตัวขับเคลื่อน ได้แก่
– กระบอกไฮดรอลิกทำงานชนิดต่างๆ
– มอเตอร์ไฮดรอลิกชนิดต่างๆ

Blog Recommened